Прва година

I семестар

шифрадисциплинакредитисодржинафондпрепорачано за
ФЕИТ08З001Математика 16ikona_pdf3+3+0+0 
ФЕИТ08З002Физика 16ikona_pdf3+1+1+0 
ФЕИТ06З001Основи на електротехника 16ikona_pdf3+2+1+0 
ФЕИТ07З001Програмирање и алгоритми6ikona_pdf2+2+2+0 
 Изборен предмет 1


 
Изборни предмети
ФЕИТФФЗ002Германски јазик
64+0+0+0сите студиски програми
ФЕИТФФЗ003Француски јазик
64+0+0+0сите студиски програми
ФЕИТФФЗ001Англиски јазик
6ikona_pdf4+0+0+0сите студиски програми
ФЕИТФФЗ004Руски јазик
64+0+0+0сите студиски програми

II семестар

шифрадисциплинакредитисодржинафондпрепорачано за
ФЕИТ08Л003Математика 26ikona_pdf3+3+0+0 
ФЕИТ08Л004Физика 26ikona_pdf3+1+1+0 
ФЕИТ06Л002Основи на електротехника 26ikona_pdf3+2+1+0 
 Изборен предмет 1 
 Изборен предмет 2 
 Изборен предмет 3 

Изборен предмет 1
ФЕИТ07Л003Структури со програмирање
6ikona_pdf2+2+2+0КТИ, КХИЕ, КСИАР, ТКИИ
ФЕИТ07Л002Програмирање и алгоритми 2
6ikona_pdf2+2+2+0ЕЕУМ, ЕЕС, ЕАОИЕ
 


 
Изборни предмети 2 и 3
ФЕИТ07Л004Практикум по компјутерски вештини и алатки
3
ikona_pdf0+0+3+0КТИ, КХИЕ, КСИАР, ТКИИ
ФЕИТ00Л001Практикум по MATLAB3ikona_pdf0+0+3+0КТИ, КХИЕ, КСИАР, ТКИИ
ФЕИТ04Л001Комуникациски и презентациски вештини3ikona_pdf1+1+1+0сите студиски програми
ФЕИТ03Л001Електротехнички материјали3ikona_pdf2+0+1+0ЕЕУМ, ЕЕС, ЕАОИЕ
Електроенергетика, Автоматизација и Обновливи Извори на Енергија - ЕАОИЕ

III семестар

шифрадисциплинакредитисодржинафондпредуслови
ФЕИТ08З005Математика 36ikona_pdf3+3+0+0Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ05З001Теорија на електрични кола6ikona_pdf3+2+0+0нема
ФЕИТ03З002Мерења во електротехника6ikona_pdf3+1+1+0Положен: Основи на електотехника 1
Ислушан: Основи на електротехника 2
ФЕИТ05З002Електромагнетика
6ikona_pdf3+1+1+0 
 Изборен предмет
 
 Изборен предмет 
ФЕИТ08З008Инженерска механика6ikona_pdf3+2+0+0Ислушан: Физика 1
ФЕИТ06З003Енергија и одржлив развој3ikona_pdf2+1+0+0нема
ФЕИТ02З001Технички стандарди и регулатива3ikona_pdf2+1+0+0нема

IV семестар

шифрадисциплинакредитисодржинафондпредуслови
ФЕИТ02Л002Електромеханичко претрворање на енергија
6ikona_pdf3+3+0+0Положен: Основи на електотехника 1
ФЕИТ03Л003Мерење во електроенергетика6ikona_pdf3+1+1+0Положен: Основи на електротехника 2
Ислушан: Мерења во електротехника
ФЕИТ05Л006Електроника6ikona_pdf3+1+1+0Положени: Основи на електотехника 1 и 2
 Изборен предмет 
 Изборен предмет 
ФЕИТ02Л004Инженерски софтверски алатки6ikona_pdf2+1+2+0Положени: Основи на електотехника 1, Математика 1
ФЕИТ05З003Дигитално процесирање на сигнали6ikona_pdf3+2+0+0нема
ФЕИТ04Л004Менаџмент и инженерска економика6ikona_pdf3+1+1+0 
ФЕИТ08Л012Нумерички методи за инженери6ikona_pdf3+2+0+0нема
ФЕИТ03Л004Практикум во Labview3ikona_pdf0+0+3+0Положен: Основи на електотехника 1
Ислушан: Мерења во електротехника

V семестар

шифрадисциплинакредитисодржинафондпредуслови
ФЕИТ02З006 Електрични генератори и трансформатори
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електотехника 1
ФЕИТ02З007 Енергетски преобразувачи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ02З008 Основи на обновливи извори на енергија
6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ01З002 Системи на автоматско управување
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
 

Изборен предмет
 
  Изборен предмет (*)


 
ФЕИТ10З003 Вовед во телекомуникации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ07З008 Интернет апликациски сервиси 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ02З009 Нисконапонски апарати 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електотехника 1
ФЕИТ06З004 Основи на мехатроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2

*Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

VI семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ02Л010 Електрични мотори
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ04Л011 Производни и разводни постројки
6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Математика 1, Физика 1, Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ09Л012 Нисконапонски енергетски инсталации и осветление
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положен: Основи на електотехника 1
ФЕИТ06Л005 Електротермиска конверзија
6 ikona_pdf 3+1+1+0
нема
 

Изборен предмет
 
  Изборен предмет (*)


 
ФЕИТ09Л006 Квалитет на електрична енергија 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ02Л011 Мрежно интергрирање на ОИЕ 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушани: Основи на ОИЕ, Енергетски преобразувачи
ФЕИТ02Л012 Примена на микроконтролери 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2

*Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

VII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ06З006 Електромоторни погони
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
  Изборен предмет 
  Изборен предмет 
  Изборен предмет 
  Изборен предмет 
  Изборен предмет*


 
Изборни предмети:
ФЕИТ06З007 Електрични елементи на автоматско управување 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ02З013 Компјутерско подржано проектирање на електрични машини 6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положени: Основи на електотехника 1, Математика 1
ФЕИТ02З014 Мали и специјални електрични машини 6 ikona_pdf 3+0+3+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ01З016 Индустриски мрежи 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ02Л017 Примена на енергетски преобразувачи во ОИЕ 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ01З015 Програмабилни логички управувачи 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ02З015 Проектирање на системи за ОИЕ 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ09З011 Преносни и дистрибутивни системи 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Основи на електротехника 1 и 2, Теорија на електрични
кола
Ислушан: Трансформатори и генератори

*Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

VIII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
  Дипломски труд 8

 
  Изборен предмет 
  Изборен предмет 
  Изборен предмет


 
  Изборен предмет*


 
Изборни предмети:
ФЕИТ02Л018 Ветрогенератори и ветрогенераторски системи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на ОИЕ
ФЕИТ02Л019 Дигитално управување на електрични машини 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ02Л020 Динамика и моделирање на електрични машини 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ06Л008 Електрични возила 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушан предмет од областа на електрични мотори
ФЕИТ03Л010 Системи за мерење и аквизиција на податоци 6 ikona_pdf 3+0+2+0 Положен: Основи на електотехника 1 Ислушан: Мерења во електротехника
ФЕИТ02Л021 Испитување на електрични машини 6 ikona_pdf 3+0+2+0 Положен: Основи на ОИЕ
ФЕИТ06Л009 Управување со ЕМП 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2
ФЕИТ04Л024 Проектирање на електроенергетски објекти 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Ислушани: Производство на ЕЕ, Разводни постројки,
Проектен менаџмент
ФЕИТ04Л025 Фотоволтаични системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електотехника 1 и 2

*Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Електроенергетски Системи - ЕЕС

III семестар

шифрадисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ08З005Математика 36ikona_pdf3+3+0+0Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ09З001Надземни и кабелски водови6ikona_pdf3+2+0+0Положени: Математика 1, Физика 1
Ислушани: Математика 2, Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ05З001Теорија на електрични кола6ikona_pdf3+2+0+0нема
ФЕИТ03З002Мерења во електротехника6ikona_pdf3+1+2+0Положен: Основи на електотехника 1
Ислушан: Основи на електротехника 2
Изборни предмети
ФЕИТ09З002Електрично осветление6ikona_pdf3+1+1+0
Положени: Физика 1 и Основи на електротехника 1
ФЕИТ09З003Инжинерска економија6ikona_pdf3+2+0+0нема

IV семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафондпредуслови
ФЕИТ02Л003Електрични машини и трансформатори6ikona_pdf3+1+1+0Положен: Основи на електротехника 1
ФЕИТ09Л004Електрични мрежи6ikona_pdf3+2+0+0Положени: Основи на електротехника 1 и 2, Математика 1 и 2, Теорија на електрични кола
Ислушан: Надземни и кабелски водови
ФЕИТ09Л005Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации6ikona_pdf2+1+2+0Положен: Основи на електротехника 1
 Изборен предмет 1
 
 Изборен предмет 2 
Изборни предмети
ФЕИТ09Л006Квалитет на електрична енергија6ikona_pdf3+1+1+0Положени: Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ03Л003Мерења во електроенергетика6ikona_pdf3+1+1+0Положен: Основи на електротехника 2
Ислушан: Мерења во електротехника
ФЕИТ05Л009 Основи на електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушани: Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ03Л004 Практикум по Labview 3 ikona_pdf 0+0+3+0 Положен: Основи на електротехника 1 Ислушан: Мерења во електротехника

V семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ09З007 Високонапонски мрежи и системи 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Основи на електротехника 1 и 2, Математика 1, 2 и 3, Теорија на електрични кола
Ислушан: Електрични мрежи
ФЕИТ09З008 Дистрибутивни системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електротехника 1
ФЕИТ09З009 Техника на висок напон 1 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електротехника 1 и 2
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 

Изборни предмети
ФЕИТ05З002 Електромагнетика 6 ikona_pdf 3+2+0+0  
ФЕИТ02З007 Енергетски преобразувачи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ09З010 Заземјувачи и заземјувачки системи во ЕЕМ 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Математика 1 и 2, Основи на електротехника 1 и 2.
Ислушани: Математика 3. Теорија на електрични кола.
ФЕИТ01З002 Системи за автоматско управување 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
  Изборен предмет од листата на УКИМ*        

VI семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ09Л013 Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушан: Високонапонски мрежи и системи
ФЕИТ09Л014 Техника на висок напон 2 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Математика 1 и 2, Основи на електротехника 1 и 2, Теорија
на електрични кола.
Ислушани: Математика 3 и 4, Техника на висок напон 1.
ФЕИТ09Л015 Пазари на електрична енергија 6
ikona_pdf 3+1+1+0
 
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 

Изборни предмети
ФЕИТ09Л016 Интелигентни енергетски мрежи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ09Л017 Апликативен софтвер во ЕЕС 6   3+0+2+0


ФЕИТ04Л011 Производни и разводни постројки 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положени: Математика 1, Физика 1, Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ04Л012 Релејна заштита 6 ikona_pdf 3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика

  Изборен предмет од листата на УКИМ*        

VII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ09З018 Режими на работа на ЕЕС
6 ikona_pdf 3+2+0+0
Положен: Високонапонски мрежи и системи
Ислушан: Анализа на стационарни режими во ЕЕС
ФЕИТ09З019 Управување и диспечинг во ЕЕС
6 ikona_pdf 3+2+0+0
Ислушан: Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС
  Изборен предмет 1
 
 
  Изборен предмет 2


 
  Изборен предмет 3


 

  Изборни предмети


 
ФЕИТ10З003 Вовед во телекомуникации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ09З020 Микромрежи 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Ислушан: Дистрибутивни системи
ФЕИТ02З008 Основи на обновливи извори на енергија 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ09З021 Планирање на електроенергетски системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електротехника 2
  Изборен предмет од листата на УКИМ*        

VIII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ09Л022 Технички системи на управување 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електротехника 2
  Дипломска работа 8

 
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 
  Изборен предмет 3


 

 

Листа на изборни предмети од кои студентот е должен да избере и положи еден предмет

ФЕИТ07Л002 Програмирање и алгоритми 2 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ07Л003 Структури со програмирање 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема

 

Листа на изборни дисциплини од кои студентот е должен да освои најмалку 6 кредити

ФЕИТ05Л009 Основи на електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушани: Основи на електротехника 1 и 2
ФЕИТ05З002 Електромагнетика 6 ikona_pdf 3+2+0+0
ФЕИТ01З002 Системи на автоматско управување 6 ikona_pdf 2+2+0+0 нема
ФЕИТ10З003 Вовед во телекомуникации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
  Изборен предмет од листата на УКИМ*        

* Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ

Електроенергетика, Управување и Менаџмент - ЕЕУМ

III семестар

Задолжителни предмети

шифра

дисциплина

кредити

содржина

фонд

предуслови

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

ikona_pdf

3+3+0+0

Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2

ФЕИТ04З002

Софтверски алатки во електроенергетика

6

ikona_pdf

3+0+2+0

Положени: Математика 1, Физика 1

ФЕИТ03З002

Мерења во електротехника

6

ikona_pdf

3+1+2+0

Положен: Основи на електотехника 1
Ислушан: Основи на електротехника 2

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

ikona_pdf

2+2+1+0

нема

Изборни предмети

ФЕИТ05З001

Теорија на електрични кола*

6

ikona_pdf

3+2+0+0

нема

ФЕИТ10З003

Вовед во телекомуникации*

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2

ФЕИТ05З002

Електромагнетика*

6

ikona_pdf

3+2+0+0

 

ФЕИТ08З008

Инженерска механика

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Ислушан: Физика 1

IV семестар

Задолжителни предмети

шифра

дисциплина

кредити

содржина

фонд

предуслови

ФЕИТ04Л003

Основи на електроенергетика

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електотехника 1

ФЕИТ04Л004

Менаџмент и инженерска економика

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Математика 1

ФЕИТ02Л003

Електрични машини и трансформатори

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Основи на електотехника 1

Изборни предмети

ФЕИТ05Л006

Електроника*

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Ислушани: Основи на електротехника 1 и 2

ФЕИТ09Л006

Квалитет на електрична енергија

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положени: Основи на електотехника 1 и 2

ФЕИТ09Л004

Електрични мрежи

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положени: Основи на електротехника 1 и 2, Математика 1 и 2, Теорија на електрични кола.
Ислушани: Надземни и кабелски водови

ФЕИТ08Л012

Нумерички методи за инженери

6

ikona_pdf

3+0+2+0

нема

ФЕИТ03Л006

Електрични мерења на неелектрични величини

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положени: Основи на електотехника 1 и 2

V семестар

Задолжителни предмети

шифра

дисциплина

кредити

содржина

фонд

предуслови

ФЕИТ04З005

Производство на електрична енергија

6

ikona_pdf

3+2+0+1

Положени: Математика 1, Физика 1

ФЕИТ04З006

Проектен менаџмент

6

ikona_pdf

3+1+1+0

 

ФЕИТ04З007

Разводни постројки

6

ikona_pdf

3+2+0+1

Положени: Mатематика 1, Oснови на електротехника 1 и 2
Ислушани: Софтверски алатки во електроенергетика

Изборни предмети

ФЕИТ04З008

Нуклеарни електрични централи

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика

ФЕИТ04З009

Когенеративни постројки

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Ислушан: Основи на електроенергетика

ФЕИТ04З010

Системи за менаџмент на квалитет и регулатива во електроенергетиката

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Ислушан: Mенаџмент и инженерска економика

ФЕИТ09З011

Преносни и дистрибутивни системи

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положени: Основи на електротехника 1 и 2, Теорија на електрични кола.
Ислушан: Трансформатори и генератори

VI семестар

Задолжителни предмети

шифра

дисциплина

кредити

содржина

фонд

предуслови

ФЕИТ04Л013

Обновливи извори на електрична енергија

6

ikona_pdf

3+2+0+1

Положен: Основи на електротехника 2

ФЕИТ04Л012

Релејна заштита

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика

Изборни предмети

ФЕИТ04Л014

Експлоатација на електроенергетски постројки

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика

ФЕИТ04Л015

Мали хидроелектрични централи

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Ислушани:Производство на ЕЕ, Разводни постројки,
Проектен менаџмент

ФЕИТ03Л003

Мерење во електроенергетика

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Основи на електротехника 2
Ислушан: Мерења во електротехника

ФЕИТ04Л016

Заземјување, професионален ризик и безбедност во ЕЕП

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положени: Mатематика 1, Oснови на електротехника 1 и 2
Ислушан: Основи на електроенергетика

ФЕИТ04Л017

Системи на вештачка интелигенција во ЕЕ

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Софтверски алатки во електроенергетика
Ислушани: Основи на електроенергетика, Менаџмент и инженерска економика

VII семестар

Задолжителни предмети

шифра

дисциплина

кредити

содржина

фонд

предуслови

ФЕИТ04З018

Управување и мониторинг на електроенергетски објекти

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Ислушани: Автоматско управување, Производство на електрична енергија, Разводни постројки

ФЕИТ04З019

Енергетска ефикасност и околина

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика

Изборни предмети

ФЕИТ04З020

Проектирање и интегрирање на обновливи извори во ЕЕС

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Основи на електротехника 2

ФЕИТ04З021

Планирање на погон и градба на ЕЕП

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика
Ислушани: Производство на електрична енергија, Разводни постројки

ФЕИТ04З022

Дигитална заштита

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положен: Основи на електроенергетика

ФЕИТ04З023

Фотоволтаична конверзија на сончева во електрична енергија

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положени: Основи на електротехника 1, Математика 1

ФЕИТ01З015

Програмабилни логички управувачи

6

ikona_pdf

2+2+1+0

нема

VIII семестар

Задолжителни предмети

шифра

дициплина

кредити

содржина

фонд

предуслови

ФЕИТ04Л024

Проектирање на електроенергетски објекти

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Ислушани: Производство на ЕЕ, Разводни постројки, Проектен менаџмент

ФЕИТ04Л026

Компјутерско моделирање во електроенергетиката

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положени: Основи на електроенергетика, Разводни постројки
Ислушан: Производство на електрична енергија

 

Дипломска работа

6

 

 

Пракса

3

 

Изборни предмети

ФЕИТ04Л027

Регулација во ЕЕС

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Ислушани: Производство на ЕЕ, Разводни постројки

ФЕИТ04Л028

Проектирање на фотоволтаични системи

6

ikona_pdf

3+2+0+0

Положени: Основи на електротехника 1, Математика 1

ФЕИТ04Л029

Бизнис и претприемништво во електроенергетиката

3

ikona_pdf

2+1+0+0

Ислушан: Mенеџмент и инженерска економика

ФЕИТ02Л018

Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

6

ikona_pdf

3+1+1+0

Положен: Обновливи извори на
електрична енергија

Од четирите изборни предмети означени со * (3 и 4 семестар) студентот е должен да избере и положи еден предмет.

Компјутерско Системско Инженерство, Автоматика и Роботика - КСИАР

III семестар

шифра дисциплинакредити содржина
фонд предуслови
ФЕИТ08З005 Математика 3
6
ikona_pdf 3+3+0+0 Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ03З002 Мерења во електротехника
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Основи на електотехника 1
Ислушан: Основи на електротехника 2
ФЕИТ01З001 Теорија на автоматско управување 1
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З006 Логички кола и компјутерски архитектури 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
Изборни
ФЕИТ05З004 Електрични кола и сигнали
6 ikona_pdf 3+2+0+0 нема
ФЕИТ07З011 Напредни алгоритми и програмирање
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

IV семестар

шифра дисциплинакредити содржина
фонд предуслови
ФЕИТ05Л006 Електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положен:

Основи на електотехника 1
Ислушан:

Основи на електротехника 2

ФЕИТ01Л003 Елементи на автоматизација и роботика
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л004 Роботика 1
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л005 Теорија на автоматско управување 2 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
  Изборен предмет
6

 
ФЕИТ08Л010 Веројатност и статистика
6 ikona_pdf 3+2+0+0 нема
ФЕИТ08Л011 Дисктретна математика
6 ikona_pdf 3+2+0+0 нема
ФЕИТ01Л006 Машинско учење
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

V семестар

шифра дисциплинакредити содржина
фонд предуслови
ФЕИТ10З011 Дигитален пренос на информации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Математика 3
ФЕИТ01З007 Моделирање, идентификација и симулација
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ01З008 Теорија на системи
6 2+2+1+0 нема
  Изборен предмет 6

 
  Изборен предмет*
6

 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ05З012 Енергетска електроника
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ07З019 Моделирање на податоци и бази
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ01З009 Компјутерско интегрирано производство
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

VI семестар

шифра дисциплинакредити содржина
фонд предуслови
ФЕИТ01Л014 Компјутерско водење на процеси
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07Л024 Напредни компјутерски архитектури и микропроцесорски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Логички кола и компјутерски архитектури
ФЕИТ01Л010 Нелинеарни системи за управување
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
  Изборен предмет
6

 
  Изборен предмет*
6

 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ01Л011 Проектирање на системи на автоматско управување
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л012 Роботика 2
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л013 Фазилогичко управување
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

VII семестар

шифра дисциплинакредити содржина
фонд предуслови
ФЕИТ01З015 Програмабилни логички управувачи
6 2+2+1+0 /
  Изборен предмет
6
  Изборен предмет
6

 
  Изборен предмет
6

 
  Изборен предмет*
6

 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што може да е предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ01З017 Автоматско управување на електроенергетски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01З018 Водење и управување на подвижни објекти
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ02З016 Електромеханички уреди и системи
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положени:

Основи на електотехника 1
и Основи на електротехника 2

ФЕИТ01З016 Индустриски мрежи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01З019 Оптимални управувачи и обсервери
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01З020 Системи за управување кај возилата
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01З021 Биоинженерство
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

VIII семестар

шифра дисциплинакредити содржина
фонд предуслови
ФЕИТ01Л022 Операциони истражувања
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
  Дипломска работа
8
  Изборен предмет 6

 
  Изборен предмет 6

 
  Изборен предмет 8

 
ФЕИТ01Л023 Автоматизација на биотехнолошки процеси
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л024 Автоматизација на производни постројки и процеси
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л025 Дистрибуирани системи и SCADA
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ01Л026 Мобилна роботика
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ01Л027 Принципи на управување со квалитет
6 3+2+0+0 /
ФЕИТ01Л028 Проектирање на сигурносни системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ03Л011 Процесни мерења
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Mерeња во електротехника
Ислушан: Елементи за атоматизација и роботика
Компјутерски Технологии и Инженерство - КТИ

III семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ08З006 Математика за компјутерскo инженерство
6
ikona_pdf 3+3+0+0 Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ07З007 Компјутерски комуникациски технологии
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З005 Логички кола и дискретни автомати 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
Изборни
ФЕИТ07З008 Интернет апликациски сервиси
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07З009 Компјутерски компоненти и периферии
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07З010 Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07З011 Напредни алгоритми и програмирање
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ10З005 Телекомуникациски софтвер
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07З012 Вовед во интелигентни мрежи 6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ08З007 Електрооптика 6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушани: Физика 1 и Физика 2

IV семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ08Л009 Случајни процеси и системи 6 ikona_pdf 3+2+1+0 Положени: Математика 1, 2
Ислушан: Математика за компјутерско инженерство
ФЕИТ07Л013 Компјутерски архитектури 6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Логички кола и дискретни автомати
ФЕИТ05Л006 Електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушани: Основи на електротехника 1 и 2
  Изборен предмет
6
  Изборен предмет*
6
 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ07Л014 Мрежни и интернет апликации
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07Л015 Веб системи и сервери
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07Л016 Развој на кориснички работни интерфејси
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положен: Програмирање и алгоритми
Ислушан: Структури со програмирање
ФЕИТ03Л005 Основи на мерни системи 6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положен: Основи на електротехника 1.
Ислушан: Основи на електротехника 2.
ФЕИТ08Л013 Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положени: Програмирање и алгоритми; Структури со програмирање;
Физика 1 и Физика 2
ФЕИТ05Л008 Сигнали и системи
6 ikona_pdf 3+2+0+0 нема
ФЕИТ07Л017 Анализа и дизајн на интелегентни системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

Листа на препорачани изборни наставни дисциплини од други студиски програми

шифра дисциплинаКредити содржина фонд предуслови
ФЕИТ02Л005 Електроенергетски уреди 6 ikona_pdf 3+0+2+0 Положен: Основи на електротехника 1
ФЕИТ04Л013 Обновливи извори на електрична енергија 6 ikona_pdf 3+2+0+0 Положен: Основи на електротехника 2

V семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ01З002 Системи на автоматско управување
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З018 Компјутерски мрежи 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З019 Моделирање на податоци и бази
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
  Изборен предмет 6
  Изборен предмет*
6
 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ07З020 Проектирање на системи со HDL
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З021 Паралелно процесирање и пресметување со високи перформанси 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З022 Географски информациони системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07З023 Вградливи компјутерски системи и компоненти
6 ikona_pdf 2+1+2+1 нема
ФЕИТ03З008 Компјутеризирани мерни системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Основи на електротехника 2
Ислушан: Електроника 1
ФЕИТ05З013 Основи на дигитално процесирање на сигнали
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушан: Сигнали и системи
ФЕИТ08З014 Компјутерски поддржано геометриско моделирање 6 2+2+1+0  

VI семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ10Л007 Основи на телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положени: Математика 2
Ислушани: Математика за компјутерско инжинерство
ФЕИТ07Л025 Микропроцесорски системи 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07Л026 Оперативни системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
  Изборен предмет
6
 
  Изборен предмет*
6
 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ07Л027 Мрежни оперативни системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07Л028 Администрирање со бази на податоци
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07Л029 Складишта и обработка на податоци
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Моделирање на податоци и бази
ФЕИТ07Л030 Мрежни стандарди и уреди
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Компјутерски мрежи
ФЕИТ07Л049 Безжични и мобилни компјутерски мрежи
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Ислушан: Компјутерски мрежи
ФЕИТ07Л031 Дистрибуирана интелегентна контрола
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Ислушан: Структури со програмирање
ФЕИТ08З015 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

Листа на препорачани изборни наставни дисциплини од други студиски програми

шифра Наставна дисциплинаКредитиФонд предуслови
ФЕИТ05Л017 VLSI дизајн 6 3+1+1+0  

VII семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ07З032 WAN компјутерски мрежи и дистрибуирани системи 6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Компјутерски мрежи
ФЕИТ07З033 Современи процесорски архитектури
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Микропроцесорски системи
Положен: Компјутерски архитектури
  Изборен предмет
6
  Изборен предмет
6
 
  Изборен предмет*
6
 
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што може да е предмет понуден од ФЕИТ
ФЕИТ07З034 Операт. сист., модули и драјвери за вградливи системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Оперативни системи
ФЕИТ07З035 Мобилни мрежи и уреди (ОС и програмир.)
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Оперативни системи
ФЕИТ07З036 Моделирање и симулациски околини
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Случајни процеси и системи
ФЕИТ07З039 Надежност на системи и софтвер
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ07З038 Компајлери 6 ikona_pdf 2+2+2+0 нема
ФЕИТ07З037 ИКТ во интелигентни мрежи
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ03З009 Процесни компјутери и мерења
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положен:

Основи на електротехника 2

ФЕИТ01З016 Индустриски мрежи 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

VIII семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ07Л040 Кластер системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положен: Компјутерски архитектури
ФЕИТ07Л041 Безбедност и заштита на компјутерски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Компјутерски архитектури
  Изборен предмет
6
 
  Изборен предмет 6
 
  Дипломска работа
8
 
ФЕИТ07Л042 Менаџмент на ИКТ и CASE методологија
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07Л043 Мобилни информациони системи
6 ikona_pdf 2+1+2+1 нема
ФЕИТ07Л044 Проектирање систем во чип
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положен: Логички кола и дискретни автомати
ФЕИТ07Л045 Грид структури и пресметување во облак
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Компјутерски архитектури
ФЕИТ07Л046 Сензорски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Компјутерски мрежи
ФЕИТ07Л048 Мрежен софтвер и управување со компј, мрежи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ05Л035 Мултимедиски системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ07Л047 Управување со ИИС во реално време
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема

Листа на препорачани изборни наставни дисциплини од други студиски програми

шифра дисциплина кредити фонд предуслови
ФЕИТ01Л025 Дистрибуирани системи и SCADA 6 2+1+2+0  
Компјутерски Хардвер и Електроника - КХИЕ

III семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ08З005 Математика 3
6
ikona_pdf 3+3+0+0 Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2
ФЕИТ07З005 Логички кола и дискретни автомати 6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ05З001 Теорија на електрични кола 6 ikona_pdf 3+2+1+0 нема
ФЕИТ03З002 Мерења во електротехника 1) 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електотехника 1
Ислушан: Основи на електротехника 2
ФЕИТ05З005 Електроника 1 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
 


 
Изборни предмети
ФЕИТ07З008 Интернет апликациски сервиси
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ07З009 Компјутерски компоненти и периферии
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема

1) Студентот задолжително мора да го ислуша и положи предметот во тек на студиите, но може да избере дали ќе го земе во трети или во петти семестар. Доколку одлучи да го избере во петти семестар, тогаш во третиот семестар може да избере еден од понудените два изборни предмети за трети семестар.

IV семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ05Л007 Електроника 2
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Ислушан: Електроника 1
ФЕИТ05Л008 Сигнали и системи
6 ikona_pdf 3+2+0+0 нема
ФЕИТ07Л013 Компјутерски архитектури
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Логички кола и дискретни автомати
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 
 


 
Изборни предмети
ФЕИТ08Л010 Веројатност и статистика
6 ikona_pdf 3+2+1+0 нема
ФЕИТ08Л011 Дискретна математика
6 ikona_pdf 3+2+1+0 нема
ФЕИТ05Л010 Моделирање и симулација во електроника
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ02Л005 Електроенергетски уреди 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на електротехника 1

V семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ01З002 Системи на автоматски управување 2)
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ05З011 Аналоген дизајн
6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05З002 Електромагнетика
6 ikona_pdf 3+2+0+0  
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 

Изборни предмети
ФЕИТ10З002 Случајни сигнали и теорија на информации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Mатематика 1
Ислушан: Mатематика 2
ФЕИТ01Л006 Машинско учење
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ05З014 Оптоелектроника
6 ikona_pdf 2+1+2+0 Положен: Физика 2 (препорачано ислушан Електрооптика)
ФЕИТ07З018 Компјутерски мрежи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ05З015 Електроакустика
6 ikona_pdf 2+2+1+0  
ФЕИТ05З012 Енергетска електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05З013 Основи на дигитално процесирање на сигнали
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Ислушан: Сигнали и системи

 


 

2) Студентот задолжително мора да го ислуша и положи предметот во тек на студиите, но може да избере дали ќе го земе во трети или во петти или во седми семестар

VI семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ05Л016 Микропроцесорска електроника
6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05Л017 VLSI дизајн
6 ikona_pdf 2+2+1+0  
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 
  Изборен предмет 3 *


 

Изборни предмети
ФЕИТ10Л007 Основи на телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Математика 2
Ислушан: Математика 3
ФЕИТ05Л018 Електронски мерења 6 ikona_pdf 3+1+1+0


ФЕИТ05Л019 Микроелектроника и микросистеми 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Електроника 1 или Електроника
ФЕИТ07Л014 Мрежни и Интернет апликации 6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ05Л020 Вгнездени микрокомпј. сист. за реално време 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Електроника 1 или Електроника или Логички кола и дискретни автомати
ФЕИТ05Л021 Системи за дигитално проц. на сигнали 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Основи на дигитално процесирање на сигнали
ФЕИТ05Л022 Дигитални аудиосистеми 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05Л023 Простирање и зрачење 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05Л024 Прекинувачки извори за напојување 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ01Л014 Компјутерско водење на процеси 6 ikona_pdf 3+2+0+0 нема
ФЕИТ07Л028 Администрирање со бази на податоци
6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
 


 

* Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ

VII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
  Изборен предмет 1
6
 
  Изборен предмет 2
6
 
  Изборен предмет 3
6
 
  Изборен предмет 4*


 
  Изборен предмет 5*


 

  Изборни предмети


 
ФЕИТ05З025 Современи електронски елементи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ05З026 Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција
6 ikona_pdf 3+0+2+0 Положен: Електроника 1 или Електроника
ФЕИТ05З027 Биомедицинско инжинерство
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ05З028 Микроконтролери
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ05З029 PLD и FPGA компоненти
6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05З030 Дистрибуирани микрокомпј. Системи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ07З033 Современи процесорски архитектури
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Ислушан: Микропроцесорски системи
Положен: Компјутерски архитектури
ФЕИТ05З031 Телевизија 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05З032 Дигитално процесирање на слика 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05З033 Радиотехника 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05З034 РФ и микробранова електроника 6
ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ10Л019 Безжични комуникации 6
ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Дигитални телекомуникации 1
ФЕИТ06З006 Електромоторни погони 6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положен: Основи на електротехника

 


 

* Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ

VIII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
  Дипломска работа
8
 
  Изборен предмет 1


 
  Изборен предмет 2


 
  Изборен предмет 3


 
  Изборен предмет 4*


 
 


 
Изборни предмети
ФЕИТ04Л004 Менаџмент и инженерска економика
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Математика 1
ФЕИТ01Л022 Операциони истражувања
6 ikona_pdf 2+2+1+0 нема
ФЕИТ05Л041 Биомедицинска електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ05Л036 Автомобилска електроника
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ07Л026 Оперативни системи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ07Л041 Безбедност и заштита на компјутерски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0 Положен: Компјутерски архитектури
ФЕИТ05Л037 Дигитални видеосистеми 6 ikona_pdf 2+1+2+0  
ФЕИТ05Л035 Мултимедиски системи
6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05Л038 Антенска техника 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ05Л039 Електромагнетна компатибилност 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен: Електромагнетика
ФЕИТ07З010 Компјутерска графика-стандардни графички библиотеки 6 ikona_pdf 2+1+2+0 нема
ФЕИТ05Л040 Проектирање на енергетски конвертори 6 ikona_pdf 3+1+1+0  
ФЕИТ06З004 Основи на мехатроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
 


 

* Предметот е од изборната листа на УКИМ, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ

Телекомуникации и Информациско Инженерство - ТКИИ

III семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ08З005 Математика 3
6
ikona_pdf 3+3+0+0 Положен: Математика 1
Ислушан:
Математика 2
ФЕИТ05З003 Дигитално процесирање на сигнали
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ10З001 Комутација и рутирање
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Ислушан:
Математика 1

ФЕИТ10З002 Случајни сигнали и теорија на информации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен:
Mатематика 1
Ислушан:
Mатематика 2

Изборен предмет
(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во
III семестар)

IV семестар

шифра дисциплинакредити содржинафонд предуслови
ФЕИТ10Л006 Интернет технологии
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Ислушан:
Комутација и рутирање

ФЕИТ10Л007 Основи на телекомуникации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен:
Математика 2
Ислушан:
Математика 3
ФЕИТ10Л008 Примена на оперативни системи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема
ФЕИТ10Л009 Телесообраќаен инженеринг 6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен:
Математика 2
Ислушан:
Случајни сигнали и теорија на информации

Изборен предмет

(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во IV семестар)

V семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ10З012 Безжични канали
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положен:
Mатематика 3 Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ10З013 Дигитални телекомуникации 1
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ10З014 Телекомуникациски мрежи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 Положен:
Случајни сигнали и теорија на информации
Ислушан:
Комутација и рутирање
ФЕИТ10З015 Телекомуникациски системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 нема

Изборен предмет

(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во V семестар)

VI семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
ФЕИТ10Л019 Безжични телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Ислушан:
Дигитални телекомуникации 1

ФЕИТ10Л020 Безжични и мобилни мрежи
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положен:
Основи на телекомуникации
Ислушан:
Телекомуникациски мрежи

ФЕИТ10Л021 Дигитални телекомуникации 2
6 ikona_pdf 3+1+1+0

Положен:
Случајни сигнали и теорија на информации.
Ислушан:
Дигитални телекомуникации 1

ФЕИТ10Л022 Оптички мрежи
6 ikona_pdf 3+1+1+0
нема

Изборен предмет

(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во VI семестар)


VII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
  Изборен предмет од универзитетска листа*
2
  Изборен предмет од универзитетска листа*
2
  Изборен предмет**
  Изборен предмет**

  Изборен предмет**

  Изборен предмет**

*изборните предмети од универзитетската листа ќе бидат дефинирани дополнителни

**се избира предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во VII семестар

VIII семестар

шифра дисциплинакредитисодржинафонд предуслови
  Дипломски труд 8
  Изборен предмет од универзитетска листа*
2
  Изборен предмет од универзитетска листа*
2
  Изборен предмет**
  Изборен предмет**

  Изборен предмет**

*изборните предмети од универзитетската листа ќе бидат дефинирани дополнителни

**се избира предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во VIII семестар

Листа на препорачани изборни предмети во непарните/зимски семестри (III, V, VII)

Изборни предмети понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ во непарните/зимски семестри

шифра наставна дисциплина кредитисодржина фонд семестар предуслови
ФЕИТ10З004 Анализа на комуникациски екосистем
6 ikona_pdf 3+1+1+0 III, V, VII нема
ФЕИТ10З029 Дизајн и моделирање на телкомуникациски мрежи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII Ислушан:
Телекомуникациски мрежи
ФЕИТ10З030 Индустриски комуникациски мрежи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII нема
ФЕИТ10З031 Интернет и мобилни сервиси
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Положен:
Примена на оперативни системи во телекомуникациите
Ислушан:
Безжични и мобилни мрежи

ФЕИТ10З016 Неконвенционални телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 V, VII

Ислушан:
Случајни сигнали и теорија на информации

ФЕИТ10З032 Омрежување толерантно на доцнење
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Положен: Интернет технологии
Ислушан:
Телекомуникациски мрежи

ФЕИТ10З033 Применети антени во безжичните телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ10З034 Процесирање на сигнали во телекомуникациите
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Ислушан:
Дигитални телекомуникации 1

ФЕИТ10З035 Сигнализациски протоколи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Положен:
Телекомуникациски мрежи

Ислушан:
Безжични и мобилни мрежи

ФЕИТ10З036 Сигурносни комуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Положен:
Случајни сигнали и теорија на информации
Ислушан:
Дигитални телекомуникации 2 или Дигитален пренос на
информации или Вовед во телекомуникации

ФЕИТ10З017 Симулациски методи во телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 V, VII

Положен:
Случајни сигнали и теорија на информации
Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ10З018 Системи за навигација
6 ikona_pdf 3+1+1+0 V, VII

Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ10З037 Стандардизација и регулатива во телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII

Положен:
Телекомуникациски мрежи
Ислушан:
Безжични и мобилни мрежи

ФЕИТ10З005 Телекомуникациски софтвер
6 ikona_pdf 3+1+1+0 III, V, VII нема
ФЕИТ10З038 Управување во телекомуникациски мрежи
6 ikona_pdf 3+1+1+0 VII нема

Изборни предмети понудени од ФЕИТ

шифра дисциплина кредитисодржинафондсеместар предуслови
ФЕИТ07З009 Компјутерски компоненти и периферии 6 ikona_pdf 2+1+2+0 III,V нема
ФЕИТ03З007 Мерења во телекомуникации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 III,V,VII

Положен:
Мерења во електротехника
Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ07З019 Моделирање на податоци и бази 6 ikona_pdf 2+2+1+0 V,VII нема

Листа со препорачани изборни предмети во парните/летни семестри (IV,VI,VIII)

Изборни предмети понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ во парните/летни семестри

шифра дисциплинакредитисодржинафондсеместар предуслови
ФЕИТ10З039 Безжични IP мрежи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VIII

Ислушан:
Телекомуникациски мрежи

ФЕИТ10З040 Вгнездени комуникациски системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VIII

Положен:
Примена на оперативни системи во телекомуникациите
Ислушан:
Телекомуникациски мрежи

ФЕИТ10Л023 Дигитална телевизија 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VI,VIII Основен курс од телекомуникации
ФЕИТ10Л024 Дизајн и симулација во радио комуникации 6 ikona_pdf 3+1+0 VI,VIII

Положен:
Основи на телекомуникации Ислушан:
Безжични канали

ФЕИТ10З041 ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VIII нема
ФЕИТ10Л025 Компресија и пренос на мултимедиски сигнали 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VI,VIII нема
ФЕИТ10З042 Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VIII

Ислушан:
Примена на оперативни системи во телекомуникациите

ФЕИТ10З043 Персонални и ad-hoc мрежи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VIII

Положен:
Телекомуникациски мрежи
Ислушан:
Безжични и мобилни мрежи

ФЕИТ10Л026 Пристапни технологии 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VI,VIII Положен: Комутација и рутирање
Ислушан:
Телекомуникациски мрежи
ФЕИТ10Л027 Радио и сателитски телекомуникации 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VI,VIII нема
ФЕИТ10Л010 Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите 6 ikona_pdf 3+1+1+0 IV,VI,VIII

Ислушан:
Основи на телекомуникации

ФЕИТ10Л028 Форензика на мрежи 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VI,VIII

Ислушан:
Телекомуникациски мрежи

Изборни предмети понудени од други институти на ФЕИТ

шифра дисциплинакредитисодржинафондсеместар предуслови
ФЕИТ08Л010 Веројатност и статистика 6 ikona_pdf 3+2+0+0 IV,VI,VIII нема
ФЕИТ08Л011 Дискретна математика 6 ikona_pdf 3+2+0+0 IV,VI,VIII нема
ФЕИТ07Л013 Компјутерски архитектури 6 ikona_pdf 2+2+1+0 IV,VI

Ислушан:
Логички кола и дискретни автомати

ФЕИТ08Л012 Нумерички методи за инженери 6 ikona_pdf 3+0+2+0 IV,VI,VIII нема
ФЕИТ05Л038 Антенска техника 6 ikona_pdf 3+1+1+0 VIII нема

Листа со изборни предмети од јадрото на ФЕИТ од кои студентот задолжително мора да избере 2 предмети

шифра дисциплинакредитисодржинафондсеместар предуслови
ФЕИТ05З002 Електромагнетика 6 ikona_pdf
3+2+0+0 III,V,VII нема
ФЕИТ03З002 Мерења во електротехника
6 ikona_pdf
3+1+1+0 III,V,VII Положен:
Основи на електотехника 1
Ислушан:
Основи на електротехника 2
ФЕИТ01З002 Системи на автоматско управување
6 ikona_pdf
2+2+1+0 III,V,VII нема
ФЕИТ05Л006 Електроника 6 ikona_pdf
3+1+1+0 IV,VI,VIII Ислушани:
Електротехника1 и Електротехника2
ФЕИТ02Л005 Електроенергетски уреди
6 ikona_pdf
3+0+2+0 VIII Положен:
Основи на електротехника 1