СОРАБОТКА


Oрганизацијата не е дел од некоја меѓународна мрежа, но соработуваме со останатите студентски организации како IAESTE, EESTEC, BEST, IEEE кои имаат Локален комитет во Македонија. Исто така соработката со компаниите е неизбежна при организирање на сите проекти кои ги има СПФЕИТ во текот на годината.